ART. 1. Asociația Bafi este persoană juridică he has a good point de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul Legii nr. 246/2005 și al OG nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare, ai cărei membrii fondatori sunt:

 1. Cotiușcă Silviu
 2. Tudosă Alin Alexandru
 3. Gavrileț Alexandra

ART. 2. Durata și sediul

Asociația se constituie pe o perioadă de timp cheap writing desk nedeterminată și are sediul în municipiul Rădăuți, str. Simion Bărnuțiu nr.1, județul Suceava.

ART. 3. Scopul

Înlăturarea falsei impresii de neajuns prin evidențierea naturii abundente a mediului înconjurător și îmbunătățirea calităţii vieţii membrilor comunității.
seo smart

ART. 4. Activități

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația Bafi își propune realizarea următoarelor activități:

 

 • înfiinţarea sau reabilitarea spaţiului verde prin gazonare, plantări de flori, arbuşti şi arbori autohtoni;
 • activităţi de educaţie ecologică non-formală cu elemente creative, destinate comunităţilor locale şi naţionale;
 • concursuri, expoziţii pe diverse teme (ex. protecția mediului, drepturile omului, promovarea tinerilor talentați);
 • înfiinţarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spaţii publice;
 • amenajarea prin modalități creative a spațiilor publice de reciclare;
 • curățirea și reamenajarea albiilor de râu;
 • organizarea de tabere pe diverse teme (ex. conectarea cu natura, sănătate, împăduriri, ecologizări, etc);
 • realizarea de filme documentar și scurt metraj;
 • înființare pagini web pe diverse teme în conformitate cu statutul asociației; colaborări cu alte ONG-uri și alfel de instituții din țară cât și din exterior în vederea realizării proiectelor inițiate;
 • concursuri, competiţii organizate cu implicarea comunităţii locale;
 • activităţi de informare, sprijin şi consiliere;
 • dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației; organizarea de manifestații publice şi alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 • sprijinirea activităţilor de formare profesională şi de consolidare a capacităţilor, competenţelor, cunoştiinţelor şi stimei de sine dedicate persoanelor vulnerabile;
 • Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi a parteneriatelor la nivel europen, urmărindu-se dezvoltarea resurselor umane;
 • Schimburi transnaţionale de experienţă şi bune practici;
 • Organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării producătorilor români şi al ofertelor turistice naţionale/locale;
 • Diseminarea de materiale informative;
 • Promovarea servicilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii trdiţionale;
 • Conferinţe şi seminare de interes comun;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă;
 • Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural şi natural. Facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg;
 • Învăţământ alternativ, şcoli non-formale;
 • Organizarea unor târguri naţionale și/sau locale, anual și/sau semestrial sub forma unor expoziţii cu vânzare;
 • Susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone;
 • stimularea practicării meșteșugurilor artistice tradiționale ca mijloc important de realizare a unor produse de artă populară și artizanat inspirate din specificul tradițional național;
 • elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de programe privind susținerea mesteșugurilor și artizanatului;
 • accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea și/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere și europene, în domeniile de interes ale asociației;
 • promovarea cooperării cu structuri similare, din țară și din alte țări, și întreținerea de relații directe cu acestea precum și cu organizațiile internaționale din domeniile de interes ale asociației;
 • Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică sau care sunt conforme cu scopul și statutul Asociației;
 • informarea periodică a opiniei publice despre activităţile desfăşurate şi despre modul în care sunt gestionate resursele sale materiale şi financiare.
 • marketing prin internet și prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum și alte activități de promovare on-line;
 • organizarea de evenimente și misiuni cu rol în promovarea produselor turistice specifice și creșterea circulației turistice în România;
 • acțiuni generale de publicitate și reclamă a produselor turistice specifice: inserții publicitare în presa, pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărți cu specific de turism, publicații de specialitate, publicitate outdoor în țară (afisaje, difuzare clipuri TV, bannere etc. in metrou, aeroporturi, gări, zone de trafic intens etc.), publicitatea produselor turistice specifice în mass- media internă, pe piețele țintă, realizarea de cataloage, broșuri, pliante, postere și foi volante, diverse tipărituri, ghiduri și hărți turistice, panouri, fotografii, diapozitive, materiale audio – video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri și DVD-uri turistice etc.
 • Construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale;
 • Construirea / modernizarea refugiilor montane;
 • Proiecte culturale care vizează minoritățile (populația romă)
 • Proiecte privind arta plastică şi arta vizuală;
 • Evenimente/producţii care implică minorităţile (târguri, spectacole, festivaluri, reprezentații, etc.);
 • Cooperare cu artiști și profesioniști din alte state;
 • Campanii de informare si comunicare pentru creșterea conștientizării diversității culturale, inclusiv privind culturile minorităților;
 • Producția de bunuri și servicii referitoare la cultura comunităților, inclusiv referitoatre la cultura și patrimoniul minorităților, inclusiv a populației rome.
 • Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

 

ART. 9. Membrii.

Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control este următoarea:

 1. Consiliul Director:
 • Preşedinte – Cotiușcă Silviu
 • Vicepreşedinte – Tudosă Alin Alexandru
 • Vicepreședinte – Gavrileț Alexandra
 1. Adunarea Generală se compune din membrii asociați.

9.A. Asociația este compusă din:

 1. a) membri fondatori;
 2. b) membrii asociaţi;
 3. c) Membri activi;
 4. d) Membri cotizanți (fără drept de vot);
 5. e) membri simpatizanți (fără drept de vot);
 6. f) Membri de onoare (fără drept de vot);
 7. g) Colaboratori voluntari;
 8. h) Personal angajat, potrivit Legislației muncii;

Poate deveni membru al Asociației Bafi orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puțin doi membri ai Asociației.

ART. 10. Drepturile și obligațiile membrilor.

Membrii Asociației Bafi au următoarele drepturi și obligații:

- Să participe la activitățile organizate de Asociație;

- să beneficieze de programele inițiate de Asociație;

- să beneficieze de serviciile Asociației;

- Să facă propuneri în Adunarea generală;

- Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;

- Să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere;

- Să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației;

– Să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației;

– Să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director;
- să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/ proiectelor inițiate/derulate.